Mihin käytämme tietojasi?

Käytämme tietojasi tarjotaksemme vuokralaisille ja vuokranantajille erinomaisen palvelukokemuksen mahdollisimman luotettavan, nopean ja riittävän tiedonvälityksen sekä täsmällisen viestinnän avulla. Toimintamme perustuu yksityisyyden ja molemminpuolisen luottamuksen vaalimiseen, jonka vuoksi keräämme ja käsittelemme vain välttämättömät tiedot palvelun tarjoamiseksi.

Mitään tietoja ei säilytetä pidempään kuin on välttämätöntä. Vastaavasti palvelumme kautta annetut tiedot luovutetaan ainoastaan suoraan huoneistojen tai muiden kohteiden omistajien tai rekisterinpitäjän omaan käyttöön niiltä osin kuin viestien sisältö koskee rekisterinpitäjää. Sikäli, kun kyseessä on rekisterinpitäjän käyttöön tulevat tiedot, toimimme tässä rekisteri- ja tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Selvyyden vuoksi todetaan, että luovuttamalla tietoja, käyttäjä ymmärtää, että vuokrauskohteiden omistajien tietosuojakäytännöt eivät välttämättä vastaa tässä rekisteri- ja tietosuojaselosteessa kuvattua.

Rekisteri- ja tietosuojaselosteessa käymme kattavasti läpi, mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia palvelumme käyttäjillä ja tietojen luovuttajilla on.

Käyttämällä https://www.ejs.fi – verkkopalvelua, siellä olevia lomakkeita tai muulla tavoin lähettämällä meille tietoja, hyväksyt rekisteri- ja tietosuojaselosteen sisällön kokonaisuudessaan. Lisäksi toimittamalla meille tietoja missään muodossa, käyttäjä vakuuttaa, että ilmoitetut tiedot ovat ajan tasalla ja totuudenmukaisia. Rekisterinpitäjä ei ota vastuuta käsiteltävien tai edelleen luovutettavien tietojen oikeellisuudesta. Rekisterinpitäjä sitoutuu luovuttamaan tiedot eteenpäin muuttamattomina.

Mikäli et hyväksy rekisteri- ja tietosuojaselosteen sisältöä tai vastaavasti takaa luovutettavien tietojen oikeellisuutta, emme valitettavasti voi tarjota sinulle lainkaan palvelua.

 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

 

 1. Rekisterinpitäjä

EpicHomes (2543438-2)
Arvinkatu 2 c 9 20100 Turku
050 494 8878, vuokraus@ejs.fi

 

 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Joni Silvennoinen, vuokraus@ejs.fi, 050 494 8878, Arvinkatu 2 c 9 20100 Turku

 

 1. Rekisterin nimi

EpicHomesin verkkopalvelun käyttäjä-, yhteydenotto-, ja asiakasrekisteri.

 

 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle ja luovuttamiselle on

 • tietojen luovuttajan suostumus;
 • vuokranantajan oikeus toteuttaa vuokrasopimusta edeltävät toimet eli vuokralaisen valinta;
 • rekisterinpitäjän oikeutettu etu palveluntarjoajana ja liiketoiminnan harjoittajana laadukkaan vuokraus- ja palvelukokemuksen mahdollistamiseksi.

 1. Rekisterissä olevien tietojen käsittely ja säilyttäminen

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on vuokralaisten henkilö- ja yhteistietojen sekä yhteydenottojen välittäminen pääsääntöisesti suoraan vuokrakohteen omistajan käyttöön. Palvelumme tarkoituksena on potentiaalisten vuokralaisten, nykyisten vuokralaisten ja vuokra-asuntojen tarjoajien välisen viestinnän selkiyttäminen, nopeuttaminen, sekä laadukkaampi asiakaspalvelu ja siten sujuvampi vuokrauskokemus.

Kerätyt tiedot välitetään pääsääntöisesti vuokrattavien kohteiden omistajille muuntamattomina, jotta kohteiden omistajat voivat ylläpitää ja solmia asiakkuus- ja vuokrasuhteita tietojen pohjalta.

Rekisterinpitäjää koskevat yhteydenotot, vuokrahakemukset, sekä kaikki muut ilmoitukset käsittelee ainoastaan valtuutettu henkilöstömme, joiden toimenkuvaan viestien sisältö kuuluu.

Keräämme ainoastaan rekisteri- ja tietosuojaselosteessa kuvattujen palveluiden toteuttamiseksi oleelliset tiedot.

Tietoja ei säilytetä rekisterinpitäjän toimesta pidempään kuin on tarpeellista tietojen käyttötarkoitukselle tai laki muutoin vaatii.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon. 

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan rekisterinpitäjälle.

 

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan lähtökohtaisesti ainoastaan suoraan vuokrauskohteiden omistajille. Luovutettavia tietoja ei muokata rekisterinpitäjän toimesta vaan tiedot luovutetaan sellaisinaan eteenpäin.

Saatamme luovuttaa tietoja eteenpäin muiden sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Näissä tapauksissa ainoastaan välttämättömät tiedot luovutetaan.

Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu erikseen osapuolten kesken.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostilla (vuokraus@ejs.fi) rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostilla (vuokraus@ejs.fi) rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä ja tietojen saantiperusteen. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).